Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

 
 

SOSYAL GÜVENLİK MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE l: DERNEĞİN ADI:

1)      Derneğin Adı, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneğidir.

MADDE 2:DERNEĞİN MERKEZİ:

1)      Derneğin merkezi Ankara’dadır.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI VE BU AMAÇ İÇİN ÇALIŞMA BİÇİMİ:

1)   Derneğin amacı aşağıda belirtilmiştir:

Üyelerin sorunlarını, üyeler yararına çözümlemeye çalışmak,
Üyeler ile ilgili personel hukukundan doğacak sorunlarla ilgilenmek ve üyelerin yararına en uygun biçimde sonuçlandırılmasına çalışmak,
Üyelerin, yeterli düzeye ulaşmalarını ve sürekli olarak kendilerini yenilemelerini sağlamak için eğitim seminerleri düzenlemek ve toplanacak bilgileri üyelerine aktarmak,
Üyelerinin çalışma koşulları ile hizmetlerinin verimliliği konularında inceleme ve araştırmalar yaparak ilgili yerlere duyurmak,
Üyelerin, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurmalarına yardımcı olmak,
Üyeler adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,
Üyelerin ortak hak ve yararlarının takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde idari, kazai ve adli kuruluşlar önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılacak davalardan dolayı taraf olmak,
Derneğin kuruluş amacına uygun yayınlar yapmak,
Ülkemizde çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere, sosyal politika ve istihdam alanına giren her konuda ilgililere ışık tutmak amacıyla araştırma ve incelemeler yaparak raporlar sunmak ve yayınlamak,
Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde kuruluş amacına uygun projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,
Kuruluş amacına uygun konularda başta sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere konunun ilgili tüm taraflarına ve toplumun her kesimine eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda üyelerinin eğitimine katkıda bulunmak,
Üyelerin ve ailelerinin boş zamanlarını ve tatillerini iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere, dinlenme yerleri, spor alanları, parklar ve lokaller açmak, kitaplık kurmak ve bunları yönetmek,
Üyeler arasındaki iyi ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak sosyal etkinlikler düzenlemek,
Üyelerin, ölüm ve maluliyetleri hallerinde sosyal yardımlarda bulunmak,
Ülkemizin sosyal güvenliğinin yönlendirilmesinde ilgililere ışık tutmak amacı ile araştırma ve incelemeler yaparak üyelerin bağlı bulunduğu üst kuruluşa raporlar sunmak
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
2)   Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Sosyal güvenliğin yaygınlaşması, toplumunun sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, üyelerden komisyonlar oluşturmak,
b) Üyelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek için lokal işletmek
c) Süreli veya süresiz yayın çıkarmak,
d) Sosyal güvenlik hayatına katkı sağlayan kitap ve mecmua gibi yayınlara katkı sağlamak,
e) Kamu kurum ve kuruluşları, işveren, sigortalı ve üçüncü kişilere eğitim vermek.
f)  Üyelerine eğitim aldırmak ve bu konuda gerekli çalışmalar yapmak,
 

DERNEK ÜYELİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

MADDE 4: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK ŞARTLARI:

1)        5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olunabilir.

2)        Dernek üyeliği asli üyelik ve fahri üyelik olmak üzere ikiye ayrılır.

3)        Derneğe; Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Müfettişleri ve Müfettişleri asli üye olabilirler.

4)        Derneğe ve sosyal güvenlik kurumu müfettişliği mesleğine maddi ve manevi yardımı görülen saygın kimseler, Yönetim Kurulu’nun 2/3 yeter sayı ile toplanıp 2/3 çoğunlukla vereceği kararlar üzerine fahri üyeliğe kabul edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi unvanını alana kadar, taleplerine istinaden fahri üye olarak dernek üyeliğine kabul edilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı Yeterlik Sınavında başarılı olarak Müfettiş unvanını alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararıyla asli üye olurlar.

5)        Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

6)        Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

7)        Fahri üyeler, dernek organlarında görev alma ve oy kullanma haricinde, derneğin asli üyeleriyle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

 

MADDE 5: ÜYELİK KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)        Üyelik için Dernek Merkezine yazılı başvuru yapılır.

2)        Yazılı başvuruda, mesleki durumun bildirilmesi ve Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir.

3)        Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

4)        İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır

5)        Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

6)        Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

 

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA:

1)        Üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler.

2)        Üyelikten çıkmak için başvurunun yazılı olarak derneğe iletilmesi gerekir.

3)        Üyelikten ayrılma, bu talebin gerçeğe uygunluğunun yönetim kurulu tarafından saptanması ile bu bildirimin dernek kayıtlarına intikal tarihi itibariyle gerçekleşir.

4)        Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

5)        Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği, kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

6)        Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

7)        Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

 

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

1)      Aşağıda sayılan fiil ve davranışlarda bulunanlar dernek üyeliğinden çıkarılır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyenler,
Dernek organlarından çıkarılan kararlara uymayan veya bu kararları engellemeye çalışanlar,
Derneğin amaç ve çalışmalarına ve tüzüğe aykırı davranışlarda bulunanlar,
Üyelik koşullarını taşımadıklarını veya kaybettikleri anlaşılanlar,
Müfettişlik mesleğinin veya dernek tüzel kişiliğinin, onur ve saygınlığını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunanlar,
Kendisine dernekçe tebliğ edilen çalışmalara özürsüz ve mazeretsiz katılmayanlar veya kayıtsız veya ilgisiz kalanlar,
Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz ve mazeretsiz olarak yapmayanlar, görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar,
Dernek aidatlarını süresinde ve yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde ödemeyenler.
2)        Eylem ve işlemleri dernek üyeliği ile bağdaşmayanlar, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

3)        Dernek Disiplin Kurulu sevk edilen üye hakkında “üyelikten çıkarma” önerisinde bulunur ise, üye Dernek Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyelikten çıkarılır.

4)        Üyelikten çıkarma kararı ilgili kişiye yazı ile tebliğ edilir ve karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

5)        Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bir ay içerisinde yeniden itirazda bulunup, durumunun Genel Kurulda görüşülmesini isteyebilir.

6)        Yönetim Kurulu kendisine yapılan ve Genel Kurulda görüşülmesi istenilen çıkarma kararlarını ilk Genel Kurul gündemine alır ve çıkarma kararı Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

7)        Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi halinde, itirazın Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmasına kadar geçen süre içerisinde üyelik hak ve sorumlulukları askıya alınır.

8)        Genel kurulda çıkarma kararı verilir ise karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul karar tarihinden itibaren silinir.

9)        Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez.

10)  Üyelikten çıkarılanlar, üye oldukları döneme ilişkin aidatları ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.

11)  Üyelikten çıkarma kararının Genel Kurul’da yapılacak görüşmesinde hakkında karar verilecek kişi veya kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

12)  Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden itibaren iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise red tarihinden itibaren bir yıl içerisinde üyelik başvuruları kabul edilmez.

 

MADDE 8: ÜYELERİN HAKLARI:

1)        Üyeler eşit haklara sahiptirler.

2)        Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

3)        Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında yer alma hakkı vardır.

4)        Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; vekâleten oy kullanılamaz.

5)        Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

6)        Dernekten çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 9: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1)   Üyelik aidatını ödemek,

2)   Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmamak,

3)        Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

4)   Araştırma ve inceleme çalışmalarına fahri olarak katılmak,

5)        Organlarda görev almamış olsa bile organ yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan ve eksiksiz olarak yerine getirmek

6)      Müfettişliğin ve dernek üyeliğinin vakarına yakışır davranışlarda bulunmak zorundadırlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

MADDE 10:DERNEĞİN ORGANLARI

1)        Derneğin zorunlu organları şunlardır:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu.
2)        Gerek görüldüğünde, genel kurul tarafından zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

3)        Zorunlu olmayan organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı genel kurul tarafından belirlenir.

4)        Zorunlu olmayan organlara, zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

5)        Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşmaz.

6)        Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri bağdaşmayan görevlerdir.

7)        Zorunlu olmayan birden fazla organda görev alınabilir.

 

GENEL KURULA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

MADDE 11:GENEL KURULUN OLUŞTURULMASI:

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
MADDE 12:GENEL KURULUN TOPLANMASI:

1)     Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

2)     Olağan Genel Kurul; iki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

3)     Olağanüstü Genel Kurul; olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olmayan ivedi, önemli ve zorunlu konularda dernek üye sayısının beşte birinin konu için yönetim kuruluna yapacakları yazılı ve imzalı başvuru veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3 ) oy çoğunluğu ile alacağı karar veya denetim kurulunun, dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

4)     Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır

5)     Denetim Kurulunun talebi veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakiminin üyeler arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 13:GENEL KURULUN ÇAĞRILMA USULÜ:

1)        Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

2)        Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

3)        Genel Kurul Toplantısı için yapılan bu çağrıda, toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarihte, saatte ve yerde yapılacağı da belirtilir.

4)        İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

5)        Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

6)        İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

7)        Üyeler ikinci toplantıya, bu maddede belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

8)        Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 14: GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI:

1)      Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

2)      Tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin 2/3’ünün katılımıyla toplanır.

3)      Toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz.

4)      Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 15: GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USUL ve ESASLARI:

1)        Genel kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

2)        Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

3)        Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

4)        Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

5)      Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

6)        Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek üç kişilik divan kurulu oluşturulur.

7)        Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

8)        Dernek organlarına yapılan seçimler ve üyelikten çıkarmaya ilişkin genel kurul oylamaları gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır.

9)        Açık hüküm bulunmayan ve genel kurulca aksine karar alınmayan durum ve konularda ise açık oylama yapılır.

10)  Dernek organları için yapılacak seçimlerde çarşaf liste sistemi uygulanır. Dernek yönetim, denetim ve disiplin kurulu için hazırlanan çarşaf listelerin seçim tarihinden en az iki  gün önce derneğe yazılı olarak verilmesi ve dernek yönetimi tarafından da seçim tarihinden en az bir gün önce üyelere duyurulması zorunludur.

11)  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

12)  Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

13)  Genel kurulda her üyenin her oylamada bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

14)  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.

15)  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

16)  Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Medeni Yasa’nın 75’incimaddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir

 

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ:

1)        Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

2)        Divan kurulu oluşturulduktan sonra, ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 17: GENEL KURULDA KARAR YETER SAYISI:

1)        Genel kurul kararları kural olarak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

2)        Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınır.

 

MADDE 18: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1)       Dernek organlarını seçmek,

2)       Dernek Tüzüğünün değiştirmek,

3)       Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunun ibra edilip edilmeyeceğini karara bağlamak,

4)       Gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin görevlerine son verilmesi ve sorumlulukları görülenlerin kanuni kovuşturması hakkında karar vermek.

5)       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

6)       Organları denetlemek ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden almak,

7)       Gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak, irtifak ve intifa hakkı tesis etmek veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek hakkı tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

8)       Dernekler Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca Genel Kurul kararı gereken Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmeliklerin onaylamak veya reddetmek.

9)       Gündeme alınması ya da çıkarılması istenen hususlar hakkında karar vermek

10)   Derneğin, amaçları doğrultusunda bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

11)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılmasına yahut üyelikten ayrılmasına karar vermek,

12)   Derneğin feshine ve mallarının nasıl dağıtılacağına ilişkin karar vermek,

13)   Derneğin yurtiçinde ve/veya yurt dışında şube açmasına veya açılan şubenin kapatılmasına karar vermek,

14)   İlgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

 

MADDE 19: GENEL KURULDA ALINAN KARARLARIN ŞUMÜLÜ:

1)      Genel Kurul’da alınan kararlar hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

 

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

MADDE 20: YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

1)        Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

2)        Yönetim kurulu, başkan dahil 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.

3)         Başkan ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri Genel Kurulda bulunan üyelerin oy çokluğu ile gizli oy ve açık sayım ilkelerine uyularak seçilir

4)        Yönetim kurulunun görev süresi, iki yıldır.

5)        Başkan, aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır

6)        Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.

7)        Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile genel sekreter ve saymanın görevleri, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

8)        Başkanlık, başkan yardımcılıkları genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

9)        Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

10)  Yönetim kurulu ayda en az bir kez, dernek yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır.

11)  Yönetim Kurulu asil üyelerinden görev dolayısıyla görev merkezi dışında bulunmak zorunda kalanlar hariç olmak üzere üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

12)  Yönetim Kurulu, başkan veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birisinin (1/3) yazılı isteği ile başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

13)  Yönetim Kurulu Başkanının istifa ya da başka bir sebeple görevinden ayrılması halinde,öncelikle Yönetim Kurulu birinci sıradaki yedek üye, yoksa takip eden sıradaki yedek üyelerden birisi, asil üyeliğe geçer ve Başkan, Yönetim Kurulu asil üyelerinin kendi aralarında yapacağı seçimle ve asil üyeler arasından katılanların çoğunluğu ile mevcut Başkanın görevinden ayrılmasından itibaren bir ay içerisinde seçilir.

14)  Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, öncelikle Yönetim Kurulu birinci sıradaki yedek üye, yoksa takip eden sıradaki yedek üyelerden birisi, asil üyeliğe geçer.

15)  Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

1)        Üye aidatlarını genel kurulca verilecek yetki çerçevesinde tespit etmek ve toplamak

2)        Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

3)        Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4)        Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,

5)        Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6)        Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,

7)        Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

8)        Gerek görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ve temsilcilerini seçmek,

9)        Derneğin bütün defter ve kayıtlarını tutmak.

10)  Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmaları ve görüşlerinin duyurulmasına karar vermek.

11)  Genel kurulda alınan kararları duyurmak ve uygulamak.

12)  Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapılması için disiplin kuruluna sevk etmek,

13)  Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak.

14)  Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapmak veya işlerine son vermek.

15)  Derneğin amaç ve çalışma konularında gerekli çalışma ve araştırmalar yapmak üzere kurul, komite, komisyon, alt komisyon veya benzeri adlarla çalışma grupları kurmak,

16)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

17)  Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar almak.

18)  Dernekte atıl vaziyette duran taşınır malların tespitini yapmak ve bir defaya mahsus olmak üzere bu malları satmak veya bağışlamak

19)  Mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

 

MADDE 22: BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ;

1)      Derneği, devlet daireleri ile özel ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek,

2)      Tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve yasalar hükümlerince derneği yönetmek

3)      Bütçede ödeneği mevcut fasıllardan ve Yönetim Kurulu’nun saptadığı miktar uyarınca avansı üzerinde bulundurmak ve bundan gerekli harcamaları yapmak

4)      Bu tüzükte belirtilen işleri yürütmek,

5)      Yönetim kurulunun görevlerini yerine getirmesi için her türlü iş ve işlemi yapmak, gerekli emir ve talimatı vermek

6)      Derneğin çalışma programı ile bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve Genel Kurulun bilgisine sunmak,

7)      Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

8)      Başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter, teşkilatlandırma sekreteri ile üyeler arasında görev bölümü yapıp, bu hususu belli bir talimata bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

9)      Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,

 

DENETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

MADDE 23: DENETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

1)      Dernekte iç denetim esası geçerlidir.

2)      Denetim Kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere Genel Kurulda bulunan üyelerin oy çokluğu ile gizli oy ve açık sayım ilkelerine uyularak seçilir

3)        Denetim kurulunun görev süresi, 2 yıldır.

4)        Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

5)        Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

6)        Denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerini alır.

7)        Denetim kurulu yılda bir defa denetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar.

8)        Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

9)        Yılda en az iki defa denetleme yaparak rapor tanzim edilmesi ve denetlemelerin altı aydan daha az aralıklarla yapılması zorunludur.

10)  Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

11)  Denetim kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

12)  Denetim kurulu hesaplarda bir yolsuzluk veya usulsüzlük saptadığında, yönetim kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

13)  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

14)  Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

MADDE 24: DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

1)     Derneğin bütün işlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

2)     Yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir-gider hesaplarına ait incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmak,

3)     Denetim esnasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Genel Kurul’a sunmak,

4)     Yönetim Kurulu’nun çalışmalarında dernek yararına aykırılık görmesi halinde Genel Kurul’u olağan üstü toplantıya çağırmak,

 

DİSİPLİN KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

MADDE 25: DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

1)       Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

2)       Disiplin Kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şarttır.

3)       Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından gönderilen konuları inceleyerek karara bağlar.

 

MADDE 26: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

1)        Disiplin Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki hafta içinde meslekte en kıdemli üyenin başkanlığında toplanır.

2)        Bu toplantıda önce Disiplin Kurulu Başkanı ve bir Sekreter üye seçimi yapılır.

3)        Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulundan yeni dönem kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

4)        Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (onbeş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

5)        Disiplin Kurulu en az iki üye ile toplanır ve en az iki üyenin oyu ile karar alır.

6)        Bir çalışma döneminde en az dört defa çağrısız toplantı yapılır.

7)        Kurul üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler sırayla Disiplin Kuruluna davet edilir.

8)        Disiplin Kurulu üye sayısının iki kişinin altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu yeni bir Disiplin Kurulu seçmek üzere Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunur.

9)        Disiplin Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir.

10)  Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

11)  Kurul, önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır.

12)  Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir.

13)  Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler.

14)  Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler.

15)  Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir.

16)  Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir

 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 27: DERNEĞİN GELİRLERİ:

1)        Üyelik Aidatları,

Giriş aidatları
Aylık veya yıllık aidatlar
Olağanüstü aidat
2)        Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,

3)        Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

4)        Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5)        Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,

6)        Bağış ve yardımlar,

7)        Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8)        Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,

9)        Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,

10)  Diğer gelirler.

 

MADDE 28: DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASINDA USUL VE ESASLAR:

1)        Dernek, üyelik başvurusu yapanlardan Giriş Aidatı adı altında bir kereye mahsus olmak üzere aidat alabilir,

2)        Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Aidatı adı altında sürekli olarak aidat alır.

3)        Dernek, zaruri ve olağanüstü bir halin varlığı halinde her yıl en az fazla bir defaya mahsus olmak üzere olağanüstü aidat alabilir.

4)        Dernek üyelik aidatı, derneğe giriş aidatı ve olağanüstü aidat tutarları, Yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir.

5)        Genel Kurul, yönetim kuruluna belirlenen aidatların hangi oranda ve kaç defa artırılabileceğine dair yetki verebilir.

6)       Gelirler alındı belgesi ile toplanır.

7)        Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

8)        Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

9)      Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.

10)  Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

11)  Kasada, yönetim kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.

12)  Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.

13)  Yardım ve bağışların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.

14)  Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.

15)  Yönetim kurulu gerekli görülen hallerde taşınmaz mal satın alınması amacıyla işbu tüzükte belirtilen hususlar ve yasalar çerçevesinde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından kredi kullanabilir.

16)  Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

17)  Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez

18)  Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekir

 

MADDE 29: ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ:

1)        Dernek üyelik aidatı, derneğe giriş aidatı ve olağanüstü aidat tutarları, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir

2)        Üyelerin 15/04/2015-15/04/2017 dönemi için ödeyecekleri giriş aidat tutarı 100-TL’dir.

3)        Üyelerin 15/04/2015-15/04/2017 dönemi için ödeyecekleri aylık aidat tutarı 20-TL’dir.

4)        Üyelerin 15/04/2015-15/04/2017 dönemi için ödeyecekleri olağanüstü aidat tutarı 50-TL’dir.

5)        Yönetim kurulu 15/04/2015-15/04/2017 dönemi için belirlenen aidatları 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere %20 oranında artırmaya yetkilidir.

 

MADDE 30: DERNEĞİN GİDERLERİ ve GİDERLERİNİN YAPILMASINDA USUL VE ESASLAR:

1)        Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.

2)        Derneğin, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir.

3)        Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter – Sayman tarafından birlikte imzalanır.

4)        Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

5)        Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

6)        Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.

7)        Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.

8)        Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.

9)        Dernek yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

10)  Dernek yönetim, disiplin ve denetim kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.

11)  Dernek genel merkezinde yapılacak genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri dernek bütçesinden ödenebilir.

12)  Ödemeler ilişkin usul ve esaslar, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

MADDE 31: DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ ve BORÇLANMLA USULLERİ:

1)        Dernek amacını gerçekleştirmek için yönetim kurulu, bir önceki yıl gelir toplamın %25’ini aşmamak kaydıyla borçlanma yetkisine haizdir. Bu miktarı aşan borçlanma işlemleri için genel kurul kararı gerekir.

2)         Dernek yönetim kurulu, dernek genel kurulundan almış olduğu yetkiyle taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

3)        Dernek genel merkezi tarafından satın alınan, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde merkezin bulunduğu mülki idare amirliğine bildirimde bulunulmalıdır.

 

İDARİ HÜKÜMLER

 

MADDE 32: DEFTER VE KAYITLAR:

1)        Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

2)        Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

3)        Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 33: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

1)        Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Başkan tarafından bildirilir.

 

MADDE 34: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

1)      Denek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

2)        Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

3)        İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

4)        Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

5)        Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir

6)        Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

MADDE 35: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

1)        Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

2)        Tüzük değişikliği; genel kurul gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulda görüşülebilir.

3)        Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçteiki (2/3) çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 36: HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

1)        Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.