Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Mesleğe Giriş

Mesleğe Giriş

 
 

Müfettişliğe Giriş

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sadece, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Sınavın açılmasına, Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi üzerine, Başkanın onayı ile karar verilir.

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu

Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu, Rehberlik ve Teftiş Başkanının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilecek dört müfettişten oluşur. Ayrıca, aynı usulle dört yedek üye tespit edilir.

Tıp, mühendislik ve eczacılık fakültelerinden mezun olmak suretiyle özel kanunların öngördüğü; uzman tabip, tabip, diş hekimi, mühendis (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacı unvanını kazanmış adayların sınav sorularının hazırlanması ve mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi için, gerektiğinde fakülte ve yüksekokulların anılan branşlarla ilgili öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen puanı almış olmak,

KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan adaylar (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) arasında olmak,

gerekir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları ülke çapında yayımlanan baskı sayısı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde duyurulur.

Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 25 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

Sınava girmek isteyenler, aday başvuru formu, iki fotoğraf ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ile yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat ederler.

Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

  1. C. kimlik numarası beyanı,
  2. 4,5×6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
  3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yükseköğretimden sonra ne gibi işler yaptığı belirten özgeçmişi.
  4. Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.
  5. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,
  6. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,
  7. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

Sınavı kazanan adayların bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı esası ve yerleri

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı adaylık belgesi

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacaklara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları

Müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu başlıklarından hazırlanır.

Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel ve sosyo-ekonomik konularda yapılır.)

Kamu Maliyesi; Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Ekonomi; Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Hukuk; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Muhasebe; Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

Ancak, Tıp, diş hekimliği, mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, matematik, istatistik, fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.

Yazılı sınav

Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir. Her soruya verilecek not, sınav kurulunca saptanır. Soru kağıtları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılıp mühürlenerek sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Yazılı sınav, Başkanın onayı ile yapılacak protokol çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı (test) sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması işlemleri, protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınavlarda gözlemci görevlendirilmesi

Yazılı sınavın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanı, sınav kuruluna yardımcı olmak üzere yeterince müfettiş ve müfettiş yardımcısını gözlemci olarak görevlendirir.

Gözlemcilere yardımcı olmak üzere ayrıca şube müdürlüğü personeli de görevlendirilebilir.

Sınav kurulu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

Yazılı sınavların yapılış şekli

Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar. Her aday, sınav giriş belgesi kontrol edilmek suretiyle salona alınır. Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

Soru zarflarının, açılmamış ve mühürlü olduğu adaylara gösterilir.

Kopya girişiminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek sınavdan çıkarılır ve bir daha giriş sınavına alınmaz.

Sınav, önceden tespit edilen saatte bitirilir.

Sınav cevap kağıtları bir zarfa konur, üzerine sınav giriş yeri ile hangi sınava ait olduğu yazılır. Sınav gözlemcileri ve görevlilerince imzalanıp mühürlendikten sonra Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilir.

Sınav gözlemcileri ve görevlilerince bir sınav durum tespit tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta; sınavın tarihi ve yeri, sınava başlama ve bitiş saatleri, sınava giren ve girmeyen adaylar, sınav sırasında bir olay olup olmadığı, olmuşsa olayın mahiyeti belirtilir. Sınav gözlemcileri ve görevlilerince imzalanır ve sınav kâğıtlarının bulunduğu zarfla birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavları için gerekli masraflar Kurumca karşılanır.

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

Kurumca yapılan yazılı sınava ait cevap kağıtları, değerlendirilmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca sınav kuruluna teslim edilir.

Sınav kurulunca (100) üzerinden verilecek not, kağıdın baş tarafına yazılarak sınav kurulunca imzalanır. Verilen notlar aday sıra numarasına göre düzenlenen cetvellere dökülür.

Yazılı sınavda başarının saptanması

Yukarıdaki maddede belirtilmiş olan işlemler tamamlandıktan sonra sınav kurulu başarılı olanları tespit eder.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Sınav kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için bir tutanak düzenlenerek, sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Kurum Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde ilan olunur. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

Sözlü sınav, yazılı sınavda başarılı olan adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

Her aday için, sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi, başarı sırası ve itiraz

Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde sırasıyla yabancı dil ve kompozisyon notlarına bakılır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilen sınav sonuçları, bu yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen şekilde duyurulur. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atanma

Giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş kadrolara atanırlar.

Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldık