Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Sosyal Güvenlik Alanındaki Güncel Mevzuat Değişiklikleri

Sosyal Güvenlik Alanındaki Güncel Mevzuat Değişiklikleri

 
 

1-Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarına ilişkin 2016/21 sayılı genelgede değişiklik yapan 2019/20 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile; ölümle sonuçlanan işkazaları hariç olmak üzere iş kazalarına ilişkin denetimlerin sosyal güvenlik denetmenleri ile Kurum ünitelerindeki servis ve komisyonlarca yapılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

2- İhale konusu işlerin devri veya sözleşmenin feshedilmesi halinde işyeri dosyaları hakkında yapılacak işlemlere dair 30/09/2019 tarihli, E.14405354 sayılı genel yazı yayımlanmıştır. Genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

Bu Genel Yazıda özetle; 

“7161 sayılı Kanunun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri" başlıklı Geçici 4 üncü maddesi kapsamında belirtilen usul ve esaslar dahilinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde( en geç 19/3/2019 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak devri yapılan ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir. 

Öte yandan 2011-13 sayılı ve İlişiksizlik Belgesi konulu Kurum Genelgesinin 9.13 başlıklı bölümünde; " İhale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler yeni dosyadan yürütülecektir." hükmü düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda;

1.    31/8/2018 tarihinden sonra 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan, 
2.    31/8/2018 tarihinden önce ihalesi yapılmasına karşın 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri" başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde( en geç 19/3/2019 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan, 
3.    31/8/2018 tarihinden önce ihalesi yapılmasına ve 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri" başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde (en geç 19/3/2019 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın Hazine ve Maliye Bakanlığının olumsuz görüşüne istinaden idarece devri uygun görülmeyen, 

Sözleşmeler içinse yukarıda belirtilen 2011-13 sayılı Kurum Genelgesinin 9.13 numaralı başlığında belirtilen esaslara göre işlem tesis edilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.